ElineHouse
zawartość Twojego koszyka
0 szt.  o wartości: 0,00 zł
Koszyk
  Katalog » Regulamin, polityka prywatności
Moje konto    
Regulamin, polityka prywatności

 

I. Regulamin

Postanowienia wstępne

Sklep internetowy  www.elinehouse.pl  prowadzony jest przez: Rafał Czerwonka, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Eline House Rafał Czerwonka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń 37-124 Kraczkowa 1111,  NIP: 661-212-87-11 ,REGON 260619726, email: elinehouse@o2.pl,  Tel.510 697 418 , oznaczony w niniejszym regulaminie jako Sprzedawca/ Usługodawca.


 Użyte w tekście regulaminu pojęcia  mają następujące znaczenie:

1.    Klient –  osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

2. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego Eline House, w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 

3. Sklep – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.elinehouse.pl oraz jej podstronach;

4      Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

5.      Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać
z Usługi Elektronicznej.


6.Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

7. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

8.Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

9.Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

10.Zamówienie -  oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru

11. Towar-  produkty prezentowane w Sklepie, stanowiące Produkt w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta;

12.Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

13.Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za
pośrednictwem Sklepu Internetowego.

14.Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

15. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

16. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014r. poz. 827 ze zm.);

17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 

 Korzystanie z serwisu

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, która polega na umożliwieniu im założenia bezpłatnie Konta
  w Sklepie, oraz zawierania przez Internet lub telefonicznie umów sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie Sklepu.

 2. Treści prezentowane na stronie i podstronach Sklepu nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszeniem do składania ofert.

 3. Dokonanie zakupu w Sklepie możliwe jest zarówno bez rejestracji Klienta jak i po wcześniejszej rejestracji, oraz założeniu Konta w Sklepie lub poprzez złożenie zamówienia telefonicznego . Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne
  z akceptacją Regulaminu, co osoba zakładająca Konto w Sklepie potwierdza stosownym oświadczeniem składanym przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego.

 4. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski .

 5. W celu realizacji zamówień Sprzedawca będzie się kontaktował z Klientem drogą emailową na wskazany przez Klienta adres emailowy. Do kontaktu ze Sprzedawcą we wszelkich sprawach, w tym reklamacji, służy adres email: elinehouse@o2.pl.
  W przypadku konieczności wyjaśnienia wątpliwości bądź niezwłocznego przekazania informacji odnośnie realizacji zamówienia Sprzedawca skontaktuje się z Klientem telefonicznie na wskazany przez niego nr telefonu.

Konto w Sklepie

 1. Konto w Sklepie mogą założyć osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (tj. pełnoletnie nieubezwłasnowolnione lub osoby, które uzyskały pełnoletniość poprzez zawarcie związku małżeńskiego), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Osoba, która chce założyć Konto w Sklepie musi wypełnić odpowiedni formularz rejestracyjny umieszczony na stronie internetowej Sklepu. W formularzu tym należy podać: imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło. Adres e-mail oraz hasło będą służyły do logowania w Sklepie. Zabronione jest podawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
 2. Formularz rejestracyjny stanowi ofertę Sprzedawcy dotyczącą zawarcia ze Sprzedawcą umowy o założenie Konta w Sklepie.
 3. Do wysłania formularza rejestracyjnego oraz zakończenia procedury rejestracyjnej
  w Sklepie konieczna jest akceptacja Regulaminu oraz polityki prywatności.
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowych jest całkowicie dobrowolne i nie jest konieczne dla zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.
 5. Kliknięcie przycisku „Zarejestruj” spowoduje wysłanie formularza rejestracyjnego
  i jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy. Z tym momentem pomiędzy Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.
 6. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta w Sklepie w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o założenie Konta w Sklepie powinno zostać złożone na piśmie lub emailem, a do zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed upływem terminu pocztą, kurierem lub emailem na adres Sprzedawcy .
 7. Po założeniu Konta w Sklepie i zalogowaniu się do Sklepu Klient może dokonywać zmian w zakresie danych wskazanych przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego.

 

Składanie i realizacja zamówień

 1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klientów za pośrednictwem Sklepu lub telefonicznie .

 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 3. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową Sklepu przez 7 dni
  w tygodniu, 24 godziny na dobę lub telefonicznie w dni robocze od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00, w soboty 10.00-14.00.

 4. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera w Sklepie towary poprzez kliknięcie ikony „Do koszyka”. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia dodanych tam towarów lub rezygnacji z dokonania zakupów.

 5. Po wyborze towarów Klient powinien podać adres zamieszkania, adres dostawy towaru lub adres do faktury, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego. Następnie Klient powinien wybrać sposób płatności oraz dostawy.
  Na tym etapie składania zamówienia Klient powinien również sprawdzić poprawność swojego zamówienia oraz wszelkich danych, a następnie potwierdzić je poprzez kliknięcie ikony „Zamawiam i płacę” bądź może również ich nie potwierdzać i wrócić do koszyka.

 6. Potwierdzenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem złożonej przez Sprzedawcę oferty zakupu wskazanych w zamówieniu towarów i prowadzi do zawarcia umowy sprzedaży tych towarów pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

 7. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje na wskazany przez siebie adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia.

 8. Po przyjęciu zamówienia do realizacji Sprzedawca może się niezwłocznie skontaktować z Klientem na wskazany przez niego adres e-mail lub numer telefonu,
  w przypadku gdy prawidłowa realizacja zamówienia wymaga dalszych ustaleń, w tym w szczególności jeżeli zamówiony towar  jest nieodstępny w magazynie Sprzedawcy. W przypadku niedostępności danego towaru Konsument podejmuje decyzję, czy Sprzedawca ma zrealizować zamówienie częściowo, czy anulować całe zamówienie.

 9. W przypadku, gdy całość zamówionego towaru jest niedostępna w magazynie, Sprzedawca poinformuje o tym niezwłocznie Klienta na wskazany przez niego adres e-mail lub numer telefonu. Zamówienie w takiej sytuacji jest w całości anulowane.

 10. W przypadku, gdy Klient dokonał już płatności za towar, a zamówienie zostało częściowo lub w całości anulowane Sprzedawca zwróci Klientowi wartość anulowanej odpowiednio części lub całości zamówienia. 

 11. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT.

 

Ceny towarów i całkowity koszt zamówienia

 1. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 2. Sprzedawca może zmieniać ceny towarów podawane na stronie i podstronach Sklepu, z tym że zmiany te nie mają wpływu na treść zawartych wcześniej umów sprzedaży.

 3. Cena podana przy każdym towarze w Sklepie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 4. Podane w Sklepie ceny towarów nie obejmują kosztów dostawy towaru oraz kosztów obsługi płatności oraz opłat za przelewy. Koszty te pokrywa Klient. Aby ustalić całkowity koszt zamówienia do ceny towarów podawanych w Sklepie należy doliczyć koszty dostawy towarów. Całkowity koszt zamówienia wyświetlany jest Klientowi bezpośrednio przed potwierdzeniem przez niego zamówienia. 

 5. Koszty dostawy towaru są podawane przy w zakładce „Dostawa” oraz podane są przy składaniu zamówienia.

 
Termin płatności oraz czas realizacji zamówienia

W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

Zamówienia realizujemy w przeciągu 1-3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie.

Formy płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

1) płatność przy odbiorze: należność pobiera listonosz lub kurier,

2)przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

Idea Bank nr 13 1950 0001 2006 0711 4919 0002

3) Płatności elektroniczne i za pośrednictwem serwisu Transferuj.pl

Dostawa towaru

 1. Dostawa towaru odbywa się do miejsca dostawy wskazanego przez Klienta podczas składania zamówienia.

 2. Sprzedawca zwraca uwagę, iż Klient powinien zadbać o podanie aktualnego adresu dostawy zamówionego towaru, co uprości dostawę towaru do Klienta oraz znacznie skróci czas dostawy towaru.

 3. Wysyłki realizujemy za pomocą firmy kurierskiej K-ex Sp. z o.o.

 4. Po nadaniu przesyłki Sprzedawca wysyła do Klienta maila z potwierdzeniem nadania paczki.

 5. Do obowiązku Kupującego należy sprawdzenie stanu przesyłki w obecności doręczyciela. Informujemy, że nie odpowiadamy za ewentualne uszkodzenia towaru, w momencie nie sprawdzenia go przy odbiorze w obecności pracownika firmy kurierskiej/Poczty Polskiej  i nie sporządzeniu odpowiedniego protokołu szkody, który jest podstawą przyznania odszkodowania od przewoźnika za uszkodzenia powstałe w transporcie.

 1. W przypadku przesyłek kurierskich prosimy zwracać uwagę na to co kurier wpisuje  do protokołu, czy są w nim zaznaczone wszystkie zabezpieczenia paczki jak: karton, tektura  falista,  folia ochronna-bąbelkowa, etykiety ostrzegawcze.

 2. W razie nieobecności odbiorcy w miejscu wskazanym na liście przewozowym kurier pozostawia awizo. Przesyłka dostarczana jest ponownie przez  kuriera drugiego dnia po pozostawieniu awizo. W przypadku ponownej nieobecności odbiorcy, odbiorca może przesyłkę odebrać osobiście w siedzibie oddziału przewoźnika. Jeżeli przesyłka nie zostanie odebrana przez odbiorcę w ciągu 7 dni od dnia pozostawienia awizo, przewoźnik zwraca do nas przesyłkę, a kosztami zwrotu obciążany jest Kupujący.

 
Prawo odstąpienia od umowy

Klientowi będącemu Konsumentem, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), przysługuje, bez podawania jakiejkolwiek  przyczyny, prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Internetu w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią.

 W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży złożonego na piśmie lub mailowo. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od zawartej z nami umowy złożonego drogą mailową, potwierdzimy fakt otrzymania takiego oświadczenia.(Wzór formularza odstąpienia od umowy podany został poniżej pkt."Odstąpienie od umowy").

 Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (w tym zapakowanie, zabezpieczenie i przesyłkę), do Sprzedawcy.

 Zwrot środków nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.

 Umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument  ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 Sprzedający zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, a jeśli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy oferowany, zwykły sposób dostarczenia, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Sprzedawcy przysługuje prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności na rzecz Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej wysłania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.  Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(według załącznika nr 2 do ustawy o prawach konsumentów)

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Ja/My(*)niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*), umowy dostawy następujących rzeczy(*)umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

 

1)

……………………………………………………………………………………………………………………

2)

……………………………………………………………………………………………………………………

3)

……………………………………………………………………………………………………………………

4)

……………………………………………………………………………………………………………………

-­‐

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

 

……………………………………………………………………………

-­‐

Imię i nazwisko konsumenta(-­‐ów):

 

………………………………………………………………………………

-­‐

Adres konsumenta(-­‐ów):

 

…………………………………………………………………………………………

-­‐

Podpis konsumenta(-­‐ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

-­‐

Data……………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)Niepotrzebne skreślić.

 

Reklamacje

Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Towaru wolnego od wad. Zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego wobec Klientów będących Konsumentami, Sprzedawca odpowiada za wady Towaru, które zostaną stwierdzone przed upływem 2 (dwóch) lat od daty otrzymania przesyłki przez Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią. 

 1. Reklamacje dotyczące Towaru można składać pisemnie lub emailowo na adres Sprzedawcy wskazany w części Regulaminu pkt 1). W reklamacji należy opisać rodzaj wady Towaru oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji, a także podać swoje dane kontaktowe (np. email lub numer telefonu) umożliwiające kontakt Sprzedawcy z Konsumentem. W celu usprawnienia procesu rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca zaleca dołączenie zdjęcia reklamowanego towaru, co jednak nie jest warunkiem koniecznym dla złożenia reklamacji.

 2. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone i w związku z tym przy uszkodzeniach mechanicznych towaru do zgłoszenia reklamacyjnego zaleca się dołączenie protokołu szkody spisanego przez kuriera przy odbiorze przesyłki, albo w ciągu 7 dni od przyjęcia przesyłki. W tym przypadku sugeruje się także dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego fotografii uszkodzeń. Wyżej wymienione dokumenty wymagane są przez firmę kurierską, która rozpatruje te reklamacje, jednakże nie są warunkiem koniecznym dla zgłoszenia przez Konsumenta reklamacji do Sprzedawcy. 

 3. W przypadku przesyłek kurierskich prosimy zwracać uwagę na to co kurier wpisuje  do protokołu, czy są w nim zaznaczone wszystkie zabezpieczenia paczki jak: karton, tektura  falista,  folia ochronna-bąbelkowa, etykiety ostrzegawcze.

 4. Konsumentowi przysługują roszczenia reklamacyjne szczegółowo określone w przepisach Kodeksu cywilnego.

 5. Sugeruje się, aby reklamowany towar pozostał do czasu rozpatrzenia reklamacji u Konsumenta. Po rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca każdorazowo uzgodni z Konsumentem sposób odebrania reklamowanego towaru. Sprzedawca nie przyjmuje niezamówionych przesyłek za pobraniem.

 6. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

 
Czas trwania umowy o założenie Konta w Sklepie

 1. Umowa z Klientem o założenie Konta w Sklepie zawarta jest na czas nieokreślony.

 2. Klient rozwiązuje umowę o założenie Konta w Sklepie poprzez usunięcie swojego Konta ze Sklepu lub poprzez złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy emailem na adres e-mail: sklep@elinehouse.pl lub na piśmie na adres Sprzedawcy podany w części Regulaminu pkt 1). Z chwilą usunięcia Konta lub dotarcia do Sprzedawcy oświadczenia o rozwiązaniu umowy umowa z Klientem zostaje rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2014, poz. 1182) Sprzedawca informuje, iż dane osobowe Klienta są przechowywane w bazie danych Sprzedawcy. Dane osobowe Klienta są zbierane i przetwarzane na potrzeby realizacji zamówień przez Sprzedawcę oraz usług objętych Regulaminem, a także – o ile Klient wyraził na to zgodę w trakcie zakładania Konta w Sklepie – w celach marketingowych i statystycznych, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

Zmiany oraz postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 II.  POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Postanowienia ogólne

Administratorem danych osobowych jest Rafał Czerwonka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Eline House Rafał Czerwonka 37-124 Kraczkowa 1111, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej NIP: 6612128711, REGON: 260619726, adresem poczty elektronicznej: elinehouse@o2.pl, numer telefonu: + 48 510697418,  będący jednocześnie Usługdawcą i Sprzedawcą Sklepu Internetowego.

 Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.),ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

 W celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i b) RODO.

 Dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

Dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej.

 W celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę/Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.

 W związku z powyżym podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy/Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Usługobiorca/Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.

 2.Jaki jest cel i zakres zbierania danych osobowych

 Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.

 W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy wybranemu przewoźnikowi.

 W przypadku Klientów, którzy korzystają z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów jedynie pośrednikowi wybranemu przez Klienta i to jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Klienta płatności za ich pośrednictwem. 

  Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość). W wypadku Usługobiorców (Klientów) nie będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

 Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.4. jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest także w Regulaminie Sklepu Internetowego oraz przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi Elektronicznej lub zawarciem Umowy Sprzedaży na stronie Sklepu Internetowego.

 Ponadto odbiorcami danych osobowych mogą byćvdostawcy systemów informatycznych oraz usług IT.
Na podstawie odpowiednich umów powierzenia przetwarzania danych osobowych podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe, organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów praw.

 W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, możemy żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na konieczności załatwienia zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 W przypadku kierowania do Administratora korespondencji e-mailowej lub drogą tradycyjną, niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz Usługobiorcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy ta korespondencja.

 Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 Administrator przetwarza jedynie dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych oraz innych informacji i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.

 3. Dane eksploatacyjne i pliki cookies

 Usługodawca zbiera również dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena), które przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

 Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach:

-uwierzytelniania użytkownika - umożliwiają przechowywanie informacji gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie dla niego informacje i funkcje, dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych,

- tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

 W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

4.Czas przetwarzania danych

W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Usługobiorcy usług drogą elektroniczną – przez czas świadczenia na rzecz Usługobiorcy usług drogą elektroniczną.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Usługobiorcy przez Administratora treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Usługobiorcę sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie.

W przypadku przetwarzania danych dla celów analitycznych i statystycznych– przez czas świadczenia na rzecz Usługobiorcy usług drogą elektroniczną.

W przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

5.Prawo kontroli dostepu do tresci swoich danych oraz ich poprawiania

Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

W przypadku gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać z opcji dostępnych w ramach Konta lub Newslettera lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.


6.Postanowiania końcowe

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać z opcji w ramach Konta (opcja ta dotyczy tylko i wyłącznie Usługobiorców posiadających konto), lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: elinehouse@o2.pl albo pisemnie na adres Administratora.

Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich

udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osobynieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem, certyfikat SSL,dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. 

Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione. 

Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności, Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych. 

 

Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Usługobiorcy do państw trzecich.

Powrót
Promocje
Zobacz wszystkie
Promocje
Nowości
Płatności Online
Akceptujemy Transferuj.pl